Organizatorem półkolonii jest:
SIX- Centrum Językowe Nina Łagownik
tel. 690 423 006 email: biuro@six.edu.pl
NIP: 8513071593
www.sixcj.pl

REGULAMIN DO POBRANIA

Regulamin Aktywnych Półkolonii Językowych „Smart kids with Six” obowiązuje wszystkich uczestników i wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 r.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do BEZPIECZNEGO wypoczynku, umożliwić im aktywne spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze, zapewnić interesujące i jednocześnie pouczające warsztaty i zajęcia oraz urozmaicone i pełne wrażeń przygody w czasie przeznaczonym na zabawę.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKTYWNYCH PÓŁKOLONIACH JĘZYKOWYCH
„SMART KIDS WITH SIX”

 

 • Podstawą rezerwacji miejsca na Aktywnych Półkoloniach Językowych „Smart kids with Six” jest dokonanie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, a następnie wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji oraz wypełnienie formularza umowy, karty kwalifikacyjnej dziecka i podpisanie niniejszego regulaminu. Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu na rachunek
  Idea Bank: 24 1950 0001 2006 5588 2768 0001 . W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka i wybrany turnus.
 • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 • W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie krótszym niż 14 dni, ale nie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni lub w czasie trwania półkolonii uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 • Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
 • W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów poniesionych przez organizatora (tj. koszt odbytych warsztatów, koszt biletów wstępu na atrakcje w których dziecko brało udział, koszt faktycznie spożytych posiłków, koszt wychowawcy podzielony przez ilość uczestników danego turnusu, koszt ubezpieczenia NNW, koszt biletów komunikacji miejskiej).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 • Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania półkolonii to 15 osób.
 • Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona.
 • O kolejności uczestnictwa w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

REGULAMIN AKTYWNYCH PÓŁKOLONII JĘZYKOWYCH
„SMART KIDS WITH SIX” LATO 2019

 

 • Aktywne Półkolonie Językowe odbywają się w Świetlicy Gminnej w Siadle Górnym 6a, 72-001 Siadło Górne.
 • Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 – 11 lat.
 • Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od godz. 7.00 – 17.00, w dniach od poniedziałku do piątku.
 • Rodzice/opiekunowie ustawowi odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 • Dowóz i odbiór uczestnika półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na koszt własny rodziców/opiekunów ustawowych.
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 • Dzieci powinny być odbierane z palcówki przez rodziców/opiekunów ustawowych lub przez osoby wskazane przez rodziców/opiekunów ustawowych w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Obiór dziecka przez kogoś innego jest możliwy jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica.
 • Kierownik półkolonii lub wychowawca w przypadku wątpliwości, ma prawo poprosić osobę odbierającą dziecko o przedstawienie dokumentu tożsamości.
 • Dzieci należy przywozić do placówki od godz. 7.00 do godz. 8.30 najpóźniej.
 • Odbiór dzieci jest możliwy od godz. 15.30 – 17.00.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego odebrania dziecka z półkolonii. Fakt ten należy ustalić osobiście z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii.
 • W przypadku spóźnienia się przez rodzica/opiekuna ustawowego i odbioru dzieci po godz. 17.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 10 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
 • Uczestnik półkolonii ma prawo do:
  a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku, spędzanego w przyjaznej atmosferze
  b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach, warsztatach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
  c) korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przeznaczonych na potrzeby półkolonii oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 • Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
  a) przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w półkoloniach
  b) stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii
  c) przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa
  d) brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez rodzica, wychowawcę lub lekarza
  e) punktualnie stawiać się na zajęciach
  f) dbać o czystość i porządek oraz szanować mienie, pomoce dydaktyczne
  g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
  h) nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy od grupy oraz poza teren półkolonii
  i) przestrzegania zasad poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych przez uczestników półkolonii
  j) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii oraz nie używania niecenzuralnych słów.
 • Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
 • Dzieci nie powinny przynosić na półkolonie cennych rzeczy np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, itp. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia dokonanych przez uczestników półkolonii rzeczy należących do Six – Centrum Językowe oraz będących własnością innych osób. UWAGA! Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie ustawowi.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych.
 • Organizator półkolonii zapewnia:
  a) Opiekę na dziećmi w godzinach 7.00 – 17.00, w dniach od poniedziałku do piątku
  b)2 posiłki: obiad z dwóch dań + soczek, słodki podwieczorek (śniadanie dzieci przynoszą ze sobą)
  c) Na miejscu zimne napoje bez ograniczeń (na wyjścia poza placówkę należy zaopatrzyć dzieci w bidony)
  d) Ubezpieczenie NNW
  e) 1 godzina dziennie interaktywnych zajęć z j. angielskiego
  f) Prowadzenie wszystkich gier i zabaw w języku polskim i angielskim
  g) Pomoce dydaktyczne do nauki j. angielskiego
  h) Materiały plastyczne
  i) 10 fascynujących przygód w postaci codziennych wycieczek tematycznych
  j) Bilety wstępu na wszystkie zaplanowane w czasie turnusu atrakcje
 • Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zajęć.

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

Regulamin określa zasady poruszania się po drogach podczas wszelkich zajęć organizowanych na Aktywnych Półkoloniach Językowych
„Smart kids with Six” LATO 2019

 

 • Uczestnicy zajęć organizowanych na naszej półkolonii stosować powinni następujące zasady:
  – rodzaj szyku ustala instruktor lub inna osoba prowadząca zajęcia i podaje do wiadomości wszystkich uczestników zajęć
  – na czele – za instruktorem prowadzącym – znajdują się najmłodsi i najsłabsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, zaś szyk zamykają najstarsi uczestnicy i w miarę możliwości drugi instruktor lub inna osoba pełnoletnia.
 • Podczas poruszania się po drodze uczestnicy zajęć mogą poruszać się:
  – w zwartym szyku
  – kolumnie
  – małymi grupkami lub pojedynczo, przy czym nie dotyczy to poruszania się po drodze uczestników do 10 roku życia włącznie.
 • Podczas poruszania się kolumny po drodze należy stosować następujące zasady (z zastrzeżeniem pkt.1):
  – kolumna porusza się prawą stroną drogi, jak najbliżej jej prawej krawędzi, przy czym kolumna nie może zajmować więcej niż połowy szerokości jedni, zaś liczba uczestników idących obok siebie nie może być większa niż cztery
  – pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony są zobowiązani nieść chorągiewki, przy czym pierwszy w kolorze białym, zaś ostatni w kolorze żółtym
  – w czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na pojazdy poruszające się po drodze
  – poruszanie się kolumny po drodze publicznej w warunkach niedostatecznej widoczności, takich jak noc, mgła czy ulewny deszcz jest zabronione. W razie gdy zmiana widoczności zaskoczy nas w czasie przemarszu, kolumna może poruszać się po jezdni wyłącznie oznakowana światłem; pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony od osi jezdni są zobowiązani nieść zapalone latarki pierwszy ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.
 • W miarę możliwości należy unikać poruszania się po jezdni kolumny złożonej z osób do lat 10. W razie konieczności kolumna taka może poruszać się po jezdni wyłącznie w warunkach dobrej widoczności, pod nadzorem instruktora lub innej osoby pełnoletniej, przy czym kolumna taka:
  – powinna poruszać się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni
  – powinna ustępować nadjeżdżającym pojazdom.
 • Jeśli nie ma chodnika lub specjalnej drogi dla pieszych, a uczestnicy maszerują małymi grupami lub pojedynczo, należy poruszać się lewą stroną drogi, jak najbliżej krawędzi jeden za drugim albo – przy dobrej widoczności – parami.
 • Nie wolno odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, a po powrocie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego.
 • Podczas zajęć jeden opiekun (instruktor lub inna osoba pełnoletnia) powinien przypadać na 15 uczestników.
 • Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed wzniesieniami, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.
 • W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.